Ustalenie kontaktów z dzieckiem w sytuacji, gdy rodzice są ze sobą mocno skonfliktowani, stanowi nie lada wyzwanie i choć zwykle wcześniej czy później udaje się osiągnąć w tej kwestii konsensus, to jednak zupełnie odrębną kwestią pozostaje realizacja ustalonych kontaktów. Rodzic u którego dziecko przebywa bardzo często uniemożliwia bowiem spotkania dziecka z drugim rodzicem, stosując przy tym najrozmaitsze wymówki, choć oczywiście zdarzają się i odwrotne sytuacje, gdy to rodzic z ustalonych kontaktów nie korzysta i ich nie realizuje. Niezależnie jednakże od tego z powodu działań, którego rodzica do kontaktów nie dochodzi, wiedzieć należy, że możliwe jest egzekwowanie ustalonych kontaktów.

W pierwszej kolejności zauważyć jednakże należy, iż kontakty rodzica z dzieckiem mogą zostać ustalone zarówno w drodze umowy zawartej przez rodziców między sobą, jak również mogą być uregulowane w orzeczeniu sądowym lub w ugodzie zawartej przed sądem lub przed mediatorem, żeby więc kwestię kontaktów rozwiązać rodzice wcale nie muszą w tym zakresie uciekać się do postępowania sądowego, wszystko bowiem zależy od ich zgodnej woli. Uregulowanie kontaktów z dzieckiem w sposób oficjalny, a więc przez sąd lub przed mediatorem, istotne jest jednakże, gdy któryś z rodziców kontaktów nie wykonuje, gdyż tylko w takiej sytuacji możliwa jest ich sądowa egzekucja.

Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Na gruncie zacytowanego przepisu możliwe zatem jest przymuszenie rodzica do realizacji kontaktów, gdy ten np. nagminnie odwołuje terminy ustalonych spotkań. W takiej sytuacji rodzic, który ma ustalone prawo do kontaktów, może więc złożyć do sądu wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej kwoty za naruszenie jego prawa.

W sytuacji, gdy owe zagrożenie nakazaniem zapłaty nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, a więc gdy rodzic nadal uniemożliwia kontakt rodzica z dzieckiem, wówczas rodzic ten może podjąć kolejny krok w celu egzekucji ustalonych spotkań, który polega na złożeniu do sądu wniosku w przedmiocie nakazania zapłaty. Dalsze uregulowania zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego stanowią bowiem, że jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Z powyższego wynika zatem, że egzekucja ustalonych kontaktów z małoletnim składa się z dwóch faz i nie ma możliwości, aby sąd już po rozpoznaniu pierwszego wniosku nałożył na rodzica utrudniającego kontakt obowiązek zapłaty określonej kwoty, gdyż najpierw stosuje się zagrożenie nakazaniem zapłaty, a dopiero, gdy ten środek nie przyniesie rezultatu, wówczas można podjąć dalsze, bardziej radykalne kroki.

Wskazany powyżej sposób egzekucji kontaktów z dzieckiem możliwy jest również do przeprowadzenia w drugą stronę, a więc gdy np. z kontaktu z dzieckiem nie korzysta osoba uprawniona do niego. Przepisy w tym względzie stanowią bowiem, że jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, a w przypadku, gdy stan ten się utrzymuje, możliwe jest, aby sąd nakazał zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej.

Jak wynika z powyższego, egzekucja ustalonych kontaktów wymaga nieco działania i cierpliwości, gdyż konieczne jest złożenie w tym przedmiocie dwóch, dobrze uzasadnionych, wniosków do sądu, których rozpoznanie może trochę potrwać, jeśli jednak rodzic zdecyduje się na skorzystanie ze wskazanego sposobu egzekucji, wówczas jest duża szansa, że kontakty zaczną być realizowane, gdyż widmo zapłaty określonej kwoty na rzecz byłego partnera zwykle skutecznie przekonuje rodzica do zmiany zachowania. Jeżeli jednak rodzic nie zdecyduje się na podjęcie kroków sądowych w tej kwestii, wówczas zostaje mu rozmowa z byłym partnerem na temat realizacji kontaktów, ewentualnie każdorazowe wzywanie policji, gdy rodzic dziecka nie chce wydać, takie działania zwykle jednak są bardzo stresujące i zaostrzają konflikt między rodzicami.

W jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie ustalonych ram kontaktów z dzieckiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *