Nie każde małżeństwo, które rozpoczęło się pięknym ślubem wytrzymuje próbę czasu, statystyki wskazują bowiem, że coraz częściej decydujemy się na zakończenie nieudanego małżeństwa i występujemy o rozwód. Żeby jednakże sąd uwzględnił powództwo i wydał wyrok rozwodowy, w toku procesu wykazać należy, iż między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, a więc że między małżonkami ustała więź duchowa, fizyczna i gospodarcza oraz że doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, iż na tle konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Jeśli zaś małżonkowie nie wniosą o zaniechanie orzekania o winie, wówczas podczas procesu sąd zobowiązany będzie ustalić winę w rozkładzie pożycia, małżonkowie z kolei będą mogli dowodzić winy współmałżonka w rozpadzie małżeństwa.

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zawierają katalogu przyczyn rozwodu, a więc nie wskazują z jakich powodów może dojść do rozkładu więzi małżeńskich, w praktyce przyczyny rozwodu dzieli się jednakże na zawinione i niezawinione. Zawinioną przyczyną rozwodu będzie więc np. zdrada małżeńska, uzależnienie od alkoholu bądź hazardu, stosowanie przemocy wobec rodziny, będą to więc wszystkie te zachowania i postępowania małżonka, które są sprzeczne z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka.

Pamiętać ponadto należy, iż pomiędzy takim zachowaniem lub postępowaniem małżonka, a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy, zatem zawinione zachowanie małżonka musi doprowadzić do ustania więzi małżeńskich, gdyż tylko w takim przypadku sąd uzna danego małżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Niezawinionymi przyczynami rozwodu będą z kolei te wszystkie okoliczności, które co prawda prowadzą do ustania więzi małżeńskich, jednakże są one niezależne od woli bądź czynów małżonka, którego dotyczą. Za niezawinione przyczyny rozwodu uznaje się więc zwykle np. chorobę psychiczną lub bezpłodność małżonka.

Przeczytaj także:

Kiedy wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie?

Przemoc ekonomiczna. Co to jest i czy może być przesłanką rozwodu?

Jak zostało powyżej wskazane, przypisanie winy za rozkład małżeństwa wymaga, aby działanie lub zaniechanie małżonka, które spowodowało ustanie więzi małżeńskich, było wyrazem jego woli, a więc żeby małżonek przewidywał znaczenie i skutki swego działania bądź zaniechania. Dla przypisania winy istotne również jest, aby owe postępowanie małżonka naruszało obowiązki wynikające z prawa małżeńskiego lub zasad współżycia społecznego i by prowadziło ono do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków, w przeciwnym wypadku wina nie zaistnieje. W zależności więc od okoliczności danej sprawy może się okazać, że niezawiniona przyczyna rozwodu w istocie stanowić będzie przyczynę zawinioną.

Bezpłodność małżonka uznaje się za niezawinioną przyczynę rozkładu małżeństwa, stanowisko to znalazło potwierdzenie również w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jednakże tylko wówczas, gdy np. o bezpłodności małżonek dowiedział się już w trakcie trwania małżeństwa i gdy bezpłodność nie powstała na skutek jego celowego działania. Jeśli bowiem małżonek wiedział, że nie może mieć potomstwa, jednakże wiedzą tą nie podzielił się ze swoją przyszłą żoną bądź przyszłym mężem, bądź gdy bezpłodność powstała na skutek celowego zabiegu lekarskiego na który współmałżonek zgody nie wyraził lub który został przeprowadzony bez jego wiedzy, wówczas bezpłodność może zostać uznana za zawinioną przyczynę rozkładu małżeństwa.

W takim bowiem przypadku małżonek naruszył obowiązki małżeńskie swym celowym działaniem, jego zachowanie może więc być rozpatrywane w kategoriach winy. Jeśli jednakże bezpłodność została u małżonka wywołana działaniem na które współmałżonek się zgodził, wówczas małżonek bezpłodny nie może zostać uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, w takim bowiem przypadku wina zachodzić będzie po stronie każdego z małżonków.

Bezpłodność małżonka jako przyczyna rozwodu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *